สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระเกศ และทรงเป็นประธาน
ในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ”
เป็นการส่วนพระองค์
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

... watching now