เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังนักสื่อสารวัยเพชร สร้างสังคมสูงอายุรู้ทันสื่อ”

... watching now