งานประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต
DAY : 2

ช่วงที่ 1 ปาฐกถานำ หัวข้อ “การศึกษายุคดิจิทัล”
– รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
– อาจารย์ ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

... watching now

ช่วงที่ 2 เสวนาหัวข้อ “เทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม ก้าวหน้าหรือถอยหลัง”
– รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
– คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง
– คุณธวัชชัย แสงธรรมชัย
คณะทำงานโพธิเธียเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
– อาจารย์ ดร. วิกานดา พรหมขุนทอง
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

ช่วงที่ 3 เทคโนโลยีกับการส่งเสริมโอกาสและศักยภาพคนพิการ
โดย คุณกฤษณะ ละไล
ผู้สื่อข่าวและพิธีกรเนชั่นและไทยทีวีสีช่อง 3
ผู้ดำเนินรายการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

ช่วงที่ 4 โรค-ศิลป์: ชีวิต เทคโนโลยี วัฒนธรรม และสุขภาพ
โดย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ผู้ดำเนินรายการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

ช่วงที่ 5 กล่าวปิดการประชุม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โธมัส กวาดามูช
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now