งานประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต

ช่วงที่ 1 พิธีเปิดการประชุม
กล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แย้มนิล
รักษาการแทนรองคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กล่าวต้อนรับ
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวเปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์

... watching now

ช่วงที่ 2 ปาฐกถานำหัวข้อ Usage of Technology on Human Life and Society
By Prof. Dr. Ainin Binti Sulaiman, University of Malaya
ผู้ดำเนินรายการ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรกต ไมยเออร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

ช่วงที่ 3 เสวนากลุ่ม หัวข้อ “มนุษย์ การแพทย์และสุขภาพ: ประเด็นท้าทาย”
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
– ศาสตราจารย์ ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
– รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
– อาจารย์ ดร. ปิยณัฐ ประถมวงษ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now