การวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤต COVID-19 – Update สถานการณ์ปัจจุบันของ COVID-19 ทั่วโลก – วิเคราะห์สาเหตุที่ WHO ประกาศเตือนการเผชิญการระบาดรอบ 2 ในเอเชียแปซิฟิค – เรียนรู้และเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อดูแลตนเองและผู้อื่น

... watching now