การเสวนา “หลักสูตรใช้เกณฑ์ AUN-QA ใครได้ประโยชน์” ในพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now