เปิดนวัตกรรม AI-Immunizer (เอ.ไอ.-อิมมูไนเซอร์) หุ่นยนต์ทดสอบภูมิคุ้มกันอัจฉริยะในการพัฒนาวัคซีน…ครั้งแรกของไทย

... watching now