การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เรื่อง “ศิลปศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ขีดสุดของการเรียนรู้และการสอน” (The 4th National Conference on Liberal Arts in the 21st Century: Maximizing Learning and Teaching)

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now