แถลงข่าว เปิดนวัตกรรมช่วย รพ.สู้ COVID-19 หุ่นยนต์ Wastie เก็บขยะติดเชื้อ และ หุ่นยนต์ Foodie ส่งอาหาร-ยาในหอผู้ป่วย

... watching now