การวิเคราะห์สถานการณ์ “การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” – ประชาชนต้องร่วมมือกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤต COVID-19 อีกครั้ง หลังผ่อนปรนมาตรการกึ่งล็อคดาวน์ – การเอาชนะ COVID-19 ด้วยยุทธการ ควบคุมและผ่อนผัน The Hammer and the Dance

... watching now