การวิเคราะห์สถานการณ์ “การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” – แนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 – คำแนะนำปฏิบัติตนสำหรับประชาชนในสถานการณ์การระบาด COVID-19 – ข้อควรระวังในการรับฟังข่าวสาร

... watching now