การใช้โปรแกรม Webex และแนวทางการจัดตารางสอนผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ช่วงเช้า

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงบ่าย

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network