รู้ทันเนื้องอกและมะเร็งสมองกับศิริราช (วันที่ 2)

ช่วงที่ 1
การบรรยาย เรื่อง รู้ทันเนื้องอกอละมะเร็งสมองกับศิริราช โดย ผศ.นพ.ศรันย์ นันทอารี

... watching now


ช่วงที่ 2
การบรรยาย เรื่อง เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับเนื้องอกและมะเร็งสมอง โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

... watching now