การประชุมชี้แจงเรื่องการเปลี่ยน สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้บริหาร

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network