วันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now


ช่วงที่ 3

... watching now