งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 “Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม”

... watching now


โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

[rate_this_page]