โครงการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (พื้นฐาน)

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now


ช่วงที่ 3

... watching now


ช่วงที่ 4

... watching now


ช่วงที่ 5

... watching now