โครงการพัฒนานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ Entrepreneurship Training for Student with Disability

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now


ช่วงที่ 3

... watching now


ช่วงที่ 4

... watching now


วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now


ช่วงที่ 3

... watching now


ช่วงที่ 4

... watching now