โครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม TIC Forum ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง “ล่ามประชุมยุคไทยแลนด์ 4.0”

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now


ช่วงที่ 3

... watching now