โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 หลักสูตร “Content Strategy”

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


เอกสารประกอบการบรรยาย (intranet)
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ระดับส่วนงาน ครั้งที่2/2562 ในหลักสูตร “Content Strategy” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรพิเศษ คุณอรวี สมิทธิผล ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Content Shifu และ Magnetolabs เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้