การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now