เสวนาพิเศษเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” หัวข้อเรื่อง “Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?”

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now


ช่วงที่ 3

... watching now