สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา บรรยายธรรม เรื่อง พุทธจริยา พระจริยวัตรของพระพุทธเจ้า

... watching now