สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา บรรยายธรรม เรื่อง บทบาทของพระพุทธเจ้าในฐานะผู้นำเพื่อสันติภาพของโลก

... watching now