พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ PC ภาคเรียนที่ 2/2562

... watching now