ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนิช ครั้งที่ ๑๐ งาน ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network