เสวนาวิชาการเรื่อง “เจาะลึกการขอตำแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล”

เอกสารประกอบการบรรยาย

ช่วงที่ 1

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


ช่วงที่ 2

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network