ภัณฑารักษ์เสวนา (Curator Talk) “พิพิธภัณฑ์ยุคดิจิทัล : เทคโนโลยีสมัยใหม่กับพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21” (“The Digital Museum: New Technologies and the 21st Century Museum Forum”)

... watching now