บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

... watching now