โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การลงทุน และการก้าวเป็นผู้ประกอบการ (Financial literacy)

... watching now

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์