“วิสัยทัศน์และพันธกิจรวมทั้งแผนกลยุทธ์ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย พร้อมทั้งนโยบายผลักดันให้อาจารย์ & นักวิจัย สร้างผลงานเชิงนวัตกรรมเพื่อรับใช้สังคมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์