การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑ Thailand Quality Education Forum 2019

... watching now

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล