พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับมหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now