นิทรรศการ Vivid Kid’s ออกแบบเพื่อแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงนวัตกรรมระหว่างเครือข่ายชุมชนและมหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now