ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในภาวะที่มีการแข่งขันสูง และยังคงต้องรักษาอันดับ Ranking ในระดับโลกให้อยู่ใน World Class University มหาวิทยาลัยควรมุ่งไปทิศทางใด? และนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ด้าน Infrastructure ของมหาวิทยาลัยมหิดลในอีก 15-20 ปีข้างหน้า รวมทั้งการบริหารมหาวิทยาลัยในภาวะที่มีการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัยควรมีทิศทางด้านการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในอนาคต

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ