วิสัยทัศน์และพันธกิจรวมทั้งแผนกลยุทธ์ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย พร้อมทั้งนโยบายผลักดันให้อาจารย์ & นักวิจัย สร้างผลงานเชิงนวัตกรรมเพื่อรับใช้สังคม และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์