การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) ในหมวดรายละเอียดรายวิชา และผลการดำเนินการของรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now