“ในมุมมองนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง Thailand 4.0 ท่านในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก”

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network

โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล