งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561 เรื่อง “SMART Organization for Sustainability : องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” วันที่ 2

ช่วงที่ 1

... watching now


ช่วงที่ 2

... watching now


ช่วงที่ 3

... watching now