ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือแลกเปลี่ยนสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนประเทศ

... watching now