มหกรรมคุณภาพ 2018 (Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน)

... watching now

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ