การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก สกอ.ด้วยวาจาแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

... watching now

เนื้อหานี้สามารถรับชมเฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network