นโยบายและการดำเนินงานของ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

... watching now

โดย อาจารย์ พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์