นโยบายการรับน้อง ของมหาวิทยาลัยมหิดล

... watching now

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์