การประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2561 เรื่อง “การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” (The 2nd National Conference on Humanities and Social Sciences: Learning Diversity for Quality of Life)

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now

ช่วงที่ 3

... watching now