ความพร้อมของวิทยาเขตกาญจนบุรีกับการเป็นเจ้าภาพ IESO 2018

... watching now

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี