การประชุมประชากรและสังคม ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561” เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย: ความฝันหรือความจริง “Well-being in Thailand: Dream or Reality?”

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now