นโยบายและการดำเนินงานของ “โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ”

... watching now

โดย นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ