พิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ช่วงที่ 1

... watching now

ช่วงที่ 2

... watching now

พิธีไหว้ครู

๐๘.๒๐ น. – คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่หอแสดงดนตรี
๐๘.๓๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำคำไหว้ครู
– ผู้แทนนักศึกษานำพานดอกไม้ ธูป เทียน ไหว้ครู
– ผู้แทนนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน
– ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท
– เสร็จพิธี

พิธีไหว้ครูดนตรี

๐๙.๑๐ น. – คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่หอแสดงดนตรี
๐๙.๒๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนชัย เทียนทอง และเทียนเงิน
– ครูผู้ประกอบพิธีดำเนินพิธีไหว้ครูตามขั้นตอน (ครูสุเชาว์ หริมพานิช)
– ครูผู้ประกอบพิธีเจิมและทำพิธีครอบให้กับผู้เข้าร่วมพิธี
หมายเหตุ : การเข้าร่วมพิธีเป็นการน้อมจิตเพื่อบูชาพระคุณครู ผู้เข้าร่วมพิธีพึงสำรวมกาย วาจา ใจ ระหว่างประกอบพิธีทุกขั้นตอน

การเสวนาวิชาการ เรื่อง โลกทัศน์ของสุนทรภู่ผ่านเพลงปี่พระอภัยมณี
ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย ผศ.ดร.สนอง คลังพระศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีไทย และดนตรีตะวันออก
๑๓.๑๐ – ๑๓.๔๐ น. เพลงดนตรีในสังคมไทยไม่เหมือนเดิม ยุคสุนทรภู่ สนทนาโดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ
๑๓.๔๐ – ๑๕.๑๐ น. สุนทรภู่กับดนตรีไทย-ปี่พระอภัยมณี บรรยายโดย ผศ.ถาวร สิกขโกศล เดี่ยวปี่ใน โดย นายชนะ ชำนิราชกิจ (พร้อมเครื่องประกอบจังหวะ)
– เพลงพัดชา
– เพลงทยอยเดี่ยว
๑๕.๑๐ – ๑๕.๓๐ น. วงปี่พาทย์ของครูสุเชาว์ หริมพานิช บรรเลงเพลงเชิดจีน
– เชิดจีนตัวที่ ๑ ปี่มอญ โดย นายจาด เกตุแก้ว
– เชิดจีนตัวที่ ๒ ปี่นอก โดย นายสุวิทย์ ยิ่งเกียรติคุณ
– เชิดจีนตัวที่ ๓ ปี่ชวา โดย นายกฤษณา พิทักษ์พงษ์
– เชิดจีนตัวที่ ๔ ปี่ใน โดย นายชนะ ชำนิราชกิจ
และตอบข้อซักถาม