คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน (Ombudsman Committee)

... watching now

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี